lördag 6 november 2021

Arkivbygge åt SRYL - Arkiston muodostamista SRYL:lle


Arkivbygge på gång. Ha gärna tillgång till ett stort bord! Sållning och ordning är ett dammigt och tidskrävande jobb som ändå kräver både snabbhet och tålamod. / Arkistonmuodostus käynnissä. Iso pöytä on eduksi! Seulomninen ja järjestäminen on pölyistä ja aikaa vievää toimintaa, jossa silti vaaditaan sekä nopeutta että kärsivällisyyttä. Foto / Kuva: JW 2021.

Tmi Eva Ahl har även erfarenhet av arkivjobb och arkivbyggen sedan år 2003. Under coronaåret var det dags att bygga Finland-Frankrike föreningarnas förbunds (SRYL) arkiv, som innehåller material från år 1947 fram till idag, men det mesta materialet för arkivförs nu är från åren 1946 till ungefär 2014. SRYL jubilerar (75 år) i nästa år och kommer senare i år också att presentera en liten historik med tillbakablickar. Därmed var det också viktigt att skapa ett arkiv och föra materialet hit. Efter sållning och uppteckning samt inpackning i nya, arkivdugliga mellanblad och arkivmappar från MH-keskus var det dags att leverera arkivmaterialet till Riksarkivet. Det blev inalles 46 bevarignsenheter och tiotals arkivenheter med material som är typiskt för föreningar överlag: protokoll, brevväxling, stipendiefrågor, magerial anknutet till verksamhet och publikationer. En skild mapp skapades också för material som genererats från de olika jubileumsfirandena, från 1957 till 2017. Att minnas sin egen historia är minst lika viktigt som att generera ny verksamhet. Grattsi SRYl till ert eget arkiv! Och tack för att ni gav mig förtroendet att ordna, sålla och företckna ert arkiv!

Tmi Eva Ahl:lla on myös kokemusta arkistotöistä ja arkiston muodostamisesta vuodesta 2003 alkaen. Koronavuoden aikana oli aika luoda Suomi-Ranska yhdistysten liitolle (SRYL) oma arkisto, joka sisälää materiaalia vuodesta 1947 tähän päivään saakka. Suurin osa materiaalista tosin on peräisin vuosien 1946 noin vuoteen 2014. SRYL täyttä ensi vuonna pyöreitä (75 vuotta) ja myöhemmin tänä vuonna julkaistaa pieni historiikki muistelmineen. Näin ollen oli tärkeää luoda arkisto ja tallentaa siihen materiaalia. Seulonnan ja luetteloimisen jälkeen materiaali pakatiiin uussiin arkistokelpoisiin välilehtiin ja MH-keskukselta hankittuihin arkistomappeihin sekä arkiston luovuttamisen Kansallisarkistoon. Kaiken kaikkiaan arkistoon tallennettiin 46 säilytysyksikköä ja kymmeniä arkistoyksiköitä. Materiaali kattaa sellaista, mikä yleisesti sisältyy yhdistysten arkistoon, eli esimerkiksi pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, apuraha-asioita, toimintaan liittyvää materiaalia sekä julkaisuja. Erillisessä mapissa on materiaalia, joka on syntynyt eri juhlavuosien viettoon liittyen, vuodesta 1957 vuoteen 2017. Oman historiansa muistaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin uuden toiminnan luominen. Onnea SRYL uudelle omalle arkistollekin! Ja kiitos, että annoitte minulle luottamuksen järjestää, seuloa ja luetteloida arkistonne!

Onko yhdistyksesi oman arkiston muodostamisen tarpeessa? Ota yhteyttä, niin teen tarjouksen!
Behöver just din förening skapa ett eget arkiv? Ta kontakt, så ger jag en offert!


Processen med arkivbygge startar med kundens pappershögar, men slutar i snyggt arrangerad ordning. Arkivmaterialet sållat, ordnat och upptecknat samt fysiskt placerat i arkivdugliga mellanblad och blå arkivdugliga mappar. / Arkistonmuodostamisen prosessi alkaa asiakkaan paperikasoilla muutta päätyy siistiin järjestykseen. Ohessa arkistomateriaali seulottuna, järjestettynä ja kirjattuna sekä fyysisesti pakattuna arkistokelpoisiin välilehtiin ja sinisiin arkistokelpoisiin mappeihin eli säilytysyksikköihin. Foto / Kuva: EW 2021.

onsdag 27 oktober 2021

Ny basutställning i Fredrikshamn - och Tmi Eva Ahl med i processen! / Uusi perusnäyttely Haminaan - ja Tmi Eva Ahl mukana prosessissa!

Vad underbart, vilket mirakel! Ikväll höll Fredrikshamns stadsmuseum vernissage - äntligen pga. pandemin - för sin nya basutställning. Museichef Paula Kouki har hållit i trådarna sedan hon inledde arbetet år 2017. Tmi Eva Ahl kopplades med i processen att skapa utställningens manus, visioner och tyngdpunkter år 2018 och nu är det äntligen klart! Det var dags att höja skålar, tacka och njuta! Utställningens design gjordes av en firma i Tammerfors och den är även fräsch och fantastisk. Paulas och min vision var att inte ha för mycket föremål, men ändå bryta mot den pågående trenden att det nästan skall saknas föremål i vitrinerna. Vi valde alltså en sorts medelväg - man skall ju inte vara som alla andra! Vi ville även lyfta fram människorna, röster ur det förflutna från alla sociala skikt. Bastexterna på väggarna måste bli så korta och koncisa som möjligt, men digitala paddor i utställningen rymmer istället längre texter om stadens och traktens historia samt olika människoöden. Den som har tid och lust får därmed med sig litet mer information på detta vis.


Fil.dr Paula Kouki (till höger), museichef i Fredrikshamn, och fil.dr, Eva Ahl-Waris är nöjda med den nya utställningen de skapat. I bakgrunden en kadettuniform. Fredrikshamns roll som militär- och skolstad är nationellt betydande. / FT Paula Kouki (oik.), Haminan museonjohtaja, ja FT Eva Ahl-Waris ovat tyytyväisiä luomaansa näyttelyyn. Taustalla kadettiunivormu. Haminan rooli linnoitus- ja koulukaupunkina on kansallisesti merkittävä.

Så vad är essensen av Fredrikhamns historia enligt Paula och mig? Det är cirklar. Först den stora cirkeln av bebyggelse på medeltiden kring Kyrksjön i socknen Veckelax. Dess bultande hjärta var sockenkyrkan och själva vattendragen, närheten till kusten och havet, som förenar människornas sociala cirklar. Sedan kom stadens anläggning med den bekanta cirkelformade grundplanen för militärt bruk. Och borgarnas "cirklar". Sedan kom industrialiseringen, men även "deindustrialiseringen" med stängningen av pappersfabrikerna. Fast, då dök Google med sin "globala cirkel" upp och placerade sina servers här!

Paulas och mina inspirerande och skapande möten på Café Engel i närheten av Universitetet, mater alma, i Helsingfors är även dokumenterade i Pro memorias. De bildar en del av museets arkiv nu. Och kanske någon någon gång skriver om oss och vår process att förnya muset i början av 2020-talet?... Men det här är ändå bara en början, visst skall vi även fortsätta arbeta ännu: utställningens texter skall utökas, översättas... osv. Ja, kort sagt, vi avslutar utställningsbygget i ena änden och börjar den i den andra om igen. Museiarbete är inte att på något märkligt vis "bevara det förgångna", utan det är rent ut sagt att bruka det, eftersom man hela tiden lyhört måste kunna svara på samtidens nya frågor.Uställningens design är fräsch, men informativ. På läsplattorna finns mer info och texter för den intresserade samt minst en historisk person vars röst lyfts fram på basis av historiskt källmaterial. / Näyttelyn ilme on raikas, mutta informatiivinen. Lukulaitteilla on lisätietoa asiasta kiinnostuneelle sekä aina vähintään ykis henkilöhahmo, joka esitellään historiallisten lähteiden valottamana.

Ihanaa, ihmeellistä! Tänä iltana Haminan kaupunginmuseossa vietettiin avajaisia - vihdoin, pandemiasta johtuen - uuden perusnäyttelyn avatessa virallisesti. Museonjohtaja Paula Kouki on johtanut projektia siitä lähtien kun hänen työnsä alkoi vuonna 2017. Tmi Eva Ahl liitettiin prosessiin luoda näyttelyn käsikirjoitus, visioida ja tuoda esille painopisteitä vuodesta 2018 alkaen. Vihdoin näemme työmme tuloksia! Oli aika kohottaa maljoja, kiittää ja nauttia! Näyttelyn ilmeen loi Tamperelainen firma ja se on myös raikas ja fantastinen. Paulan ja minun visiomme oli, ettei saa olla liikka esineitä esillä, mutta silti halusimme poiketa nykytrendistä järjestää lähes esineettömiä vitriinejä. Valitismme eräänlaisen keskitien - eikä pidäkään olla kuin kaikki muut! Halusimme nostaa esille ihmiset, äänet menneisyydestä kaikista sosiaaliluokista. Perustekstit seinillä oli oltava lyhyet ja ytimekkäät, mutta digitaalisin näyttelytauluin saimme mukaan pitempiä tekstejä kaupungin ja paikan historiasta sekä eri ihmiskohtaloista. Jos on aikaa ja halua, voi siis selailla niitä ja saada lisätietoja.

Mikä siis on Paulan ja minun käsitys siitä, millainen Haminan historia on? Totesimme, että se koostuu ympyröistä. Ensin iso ympyrä Kirkkojärven ympärille rakennetuista keskiaikaisista kylistä, sen sydämenä kivikirkko ja ihmisten sosiaaliset ympyrät, jotka ylläpidetään vesistöjen avulla, rannikkoa pitkin ja poikin. Tätä seurasi kaupungin perustaminen ja linnoituskaupungin erityinen, ympyrämäinen asemakaava. Ja porvareiden "ympyrät". Lopulta seurasi teollistuminen, mutta sitä seurasi kuitenkin teollisuuden alasajo paperitehtaiden suljettua. Tosin, silloin Google saapui paikalle "globaalin ympyränsä" kera ja siirsi serverinsä tänne!

Paulan ja minun inspiroivat ja luovat kokoukset Helsingin Café Engelissä Yliopiston, mater alman, kupeessa ovat mysö dokumentoitu muistioin. Nämä liitettiin nyt museon arkistoon. Ehkä joku jonain päivänä kirjoittaa meistä ja prosessistamme uudistaa museota 2020-luvulla?... Mutta tämä on vasta alkua, koska toki jatkamme: näyttelytekstejä lisätään ja käännetään... jne. Eli, lyhyesti sanottuna, päätämme näyttelyrakentamisen toiseen päähän ja aloitamme sen jälleen alkupäästä uudestaan. Museotyö ei oikeastaan ole sitä, että "säilytetään menneisyyttä", vaan suoraan sanoen sitä, että käytetään sitä, koska on koko ajan voitava kuunnella nykajan kysymyksiä ja yrittää vastata niihin.


Paula Kouki on koulutukseltaan arkeologi ja antoi vinkkejä näyttelynrakentajille hauskoista teemoista, kuten Kymenlaakson kalliomaalauksista, jotka näin ollen piirrettiin esihistoriaa esittelevien vitriinien yllä oleviin holveihin. / Paula Kouki är till utbildningen arkeolog och kunde ge tips åt utställningsbyggarna om roliga teman att lyfta fram, såsom hällmålningar från Kymmenedalen som ett valv över vitrinerna med förhistoriska föremål.

Valokuvat / Foton: EAW 2021.

onsdag 11 augusti 2021

25 år av popularisering av medeltiden - 25 vuotta keskiajan popularisointia

Medeltidsmarknaden i Åbo firade i juni 2021 sitt 25-årsjubileum. Det var i Åbo marknadsyran landsteg i Finland på 1990-talet som en kopia från Visby och andra håll i Europa. Under 1990-talet hade överlag intresset för medeltiden ökat såväl inom den akademiska forsknings som bland gemene finländare. Möjligen påverkade slutet på kalla kriget, frågan om att tillhöra EU etc. att frågorna kring denna epok växte sig starkare. Vår bild av medeltiden ifrågasattes och nya frågor gjorde att epoken tilltalade oss som då var unga historiestuderande eller redan etablerade forskare. Enligt vad jag minns besökte jag marknaderna redan aktivt då, och speciellt under 2000-talet - först med studiekompisarna och slutligen med babysar i magen och i sällskap av min familj.

År 2011 inbjöds jag officiellt för första gången att själv föreläsa på marknaden i Åbo. Vilken lycka! Sedan fick jag börja knåpa med de svenskspråkiga webbsidorna och med annan marknadsföring och infospridning på svenska. I tio år har jag nu fått ingå både som knåpare och föredragshållare i det underbara producentteamet bakom marknaden. Ifjol gjorde covid19-pandemin att marknaden blev virtuell, så även i år, 2021, då marknaden firade sina 25 år. Men jag fick delta ändå som vanligt men svensk info och med ett föredrag - virtuellt (det kan man kolla på Youtube). Men vad jag saknar mina vänner i Åbo och att flanera på marknaden och äta vildsvinskorv, dricka björksavsdricka och träffa hantverkare och se på skådespel. Jag hoppas av hela mitt hjärta det blir live nästa år, 2022!

Jag har tidigare skrivit om mina upplevelser på Medeltidsmarknaden år 2019, 2018, 2017 och 2015 i denna blogg.

Turun Keskiaikaiset markkinat viettivät kesäkuussa 2021 25-vuotisjuhliaan. Markkinavimma laskeutui Suomen Turkuun 1990-luvulla kopiona mm. Visbyn markkinoista. 1990-luvulla kiinnostus keskiaikaan oli yleensä kasvanut sekä akateemisten tutkijoiden että suuren yleisön parissa. Kwenties kylmän sodan loppuminen, kysymys kuulumisesta EU:hun jne. olivat laukaisseet kysymyksiä, joita heijastettiin tähän aikakauteen. Kuvamme keskiajasta kyseenalaistettiin ja uusia kysykmyksiä teki aikakudesta hyvin huokuttelevan meille nuorille opiskelijoille ja jo alalla toimineille tutkijoille. Muistaaksi vierailin jo silloin aktiivisesti Keskiaikaisilla markkinoilla, ja etenkin 2000-luvulla - enisn opiskelijaporukoissa ja sittemmin raskaana ja perheellisenä.

Vuonna 2011 sain virallisesti ensimmäisen kutsuni osallistua Turun markkinoihin luennoitsijana. Voi elämä! Sitten sain työstää ruotsinkielisiä kotisivuja ja osallistua muuhun ruotsinkieliseen markkinointiin ja tiedotukseen. Kymmenen vuoden ajan olen jo saanut olla mukana sekä puuhastelemassa että luennoimassa tähän ihanaan tuotantotiimiin kuuluvana. Viime vuonna coivd19-pandemia siirsi markkinat verkkoon, kuten tänäkin vuonna (2021), jolloin markkinat juhlistivat 25. juhlavuottaan. Mutta sain tavan mukaan osallistua ruotsinkielisellä infolla ja pitämällä esityksen - virtuaalisesti (ruotsinkeilisen esitelmän voi nähdä Youtubessa). Oli miten oli, minulla on silti ikävä ystäviääni Turussa ja markkinalla liikkumista, villisianmakkaran makua, koivumahlan nauttimista ja käsityöläisten tapaamista sekä näytelmän seuraamista. Toivon sydämeni pohjasta, että markkinat pidetään livenä ensi vuonna, 2022!

Olen aiemmin kirjoittanut kokemuksistani Keskiaikaisesta markkinoista vuosina 2019, 2018, 2017 ja 2015 tässä blogissa.

söndag 25 juli 2021

Studiedrömmar blev studieplaner! - Opintounelmista tuli opintosuunnitelma!


Officiellt antagen till Åbo Akademi för att läsa teologi! / Virallisesti hyväksytty opiskelemaan teologiaa Åbo Akademissa! Foto / Kuva: HW.

Sedan 2018 har jag studerat teologi och religionsvetenskap vidd Öppna uni i Helsingfors för att kunna arbeta som religionslärare. I våras fick jag det officiella pappret, men studiehungern dröjde kvar. Teologiska studier är mycket intressanta och jag beslöt att försöka anmäla mig via den långa vägen, dvs. på basis av avlagda studier. I slutet av juni kom beskedet: jag har blivit antagen till Åbo Akademi för att studera teologi! Jag anmälde mig, betalade kåravgiften och väntar nu på att kunna logga in i det digitala systemet i augusti. Några riktiga papper kom även per post, och då kändes det ännu mer konkret. Studierna inleds officiellt i slutet av augusti - ännu vet jag inte ifall det blir på distans eller kräver närvaro i Åbo. Hur som helst så innebär hösten med andra ord något alldeles nytt!

Vuodesta 2018 olen opiskellut teologiaa ja uskontotiedettä Helsingin Avoimessa yliopistossa voidakseni työskennellä uskonnonopettajana. Keväällä sain virallisen paperin pätevyydestäni, mutta opintonälkä jäi. Teologiset opinnot ovat erittäin kiinnostavia ja päätin yrittää pyrkiä opiskelemaan pitkän tien kautta, eli edellisten opintojen pohjalta. Kesäkuun lopussa uutiset saapuivat: Minut on hyväksytty opiskelemaan teologiaa Åbo Akademihin! Ilmoittauduin, maksoin ylioppilaskunnan maksun, ja odotan näin ollen saavani oikeudet kirjoittautua sähköiseen järjestelmään elokuussa. Joitakin papereita saapui vielä postitse, jolloin asia tuntui vielä konkreettisemmalta. Opinnot alkavat virallisesti elokuun lopulla - en vielä tiedä, mikäli niitä suoritetaan paikan päällä Turussa vai etänä. Oli miten oli, syksyllä on luvassa jotain aivan uutta!

onsdag 9 juni 2021

Officiellt kunnig i "Digitalt lärande" - Osaan virallisesti "Digitaalista oppimista/opetusta"


Ett intyg på mina digitala kunskaper har anlänt! / Todistus digitaalisesta osaamisestani on saapunut! EAW 2021.

Idag anlände mitt intyg från kursen i Digitalt lärande vid Vasaa sommaruniversitet våren 2021. Kursen omfattade 5 sp, och jag har tidigare beskrivit mina känningar i mitt föregånde blogginlägg. Det var en kurs jag har haft 100% nytta av i mitt jobb på museet och som företagare överlag. Jag rekommenderar dylika kurser å det varmaste!

Tänään kurssitodistukseni Digitaalisen oppimisen/opetuksen -kurssilta saapui. Kurssin järjesti Vaasan kesäyliopisto keväällä 2021 ja se käsitti 5 op. Edellisessä blogitekstissäni olen kertonut kokemuksistani tähän kurssiin liittyen. Tähän mennessä minulla on ollut 100% hyötyä kurssilla oppimistani asioista museolla sekä yrittäjänä yleensä. Suosittelen vastaavia kursseja lämpimästi!

söndag 25 april 2021

Digitalt lärande - att ständigt ta steg ut ur sin bekvämlighetszon / Digitaalinen oppiminen - jatkuvaa astumista omasta mukavuusaluestaan


Det har varit tyst på museet, så jag har uppdaterat mitt kunnande på en fin kurs om digitalt lärande. / Museolla on ollut hiljaista, joten olen päivittänyt osaamistani kurssilla Digitaalisesta oppimisesta/opetuksesta. Foto/Kuva: EAW 2021.

Våren 2021 har jag deltagit i en givande kurs i Digitalt lärande vid Vasa sommaruniversitet. Kursen var natruligtvis på distans i dessa tider, men man börjar ha vanan inne. Under kursens gång har jag fått en massa både teoretiska och praktiska infallsvinklar till ämnet. Jag har studerat dylika saker tidigare vid JAMk, men alltid kan man plocka upp något nytt. De digitala möjligheterna ökar år för år med ännu bättre och gratis appar etc. Därför valde jag att gå en gratis kurs och uppdatera mitt kunnande. Bloggar har jag ju skrivit i ett decennium, men att t. ex. lära mig att man numera kan göra gratis webbsidor var nyttigt. Podcasts har jag litet smått testat och lyssnat på, men inte gjort någon själv innan jag hjälpte en kollega som också deltar i kursen - kul! Dessutom var inspierande lärare och goda diskussioner med de andra deltagarna otroligt trevliga och pedagogiska!

En ny bekantskap var e-böcker eller multimedieböcker och det var min största resa under denna kurs. Mitt slutarbete blev därmed en e-bok för museet som kan läsas via QR-koden nedan. Mest arbete var med att rita och uppdatera kartan - det gick inte så bra i den plattform jag valde (Book Creator), men jag plockade fram min InDesign och gjorde den där istället. Tidigare har jag inom arkeologin ritat kartor med Mapinfo och Corel Draw, men det gick någorlunda med InDesign också. Jag kunde utnyttja olika former av digitalt material museet producerat under de närmaste årens lopp och därmed fick jag ihop min e-bok, som också kan vara till nytta för museibesökarna. Resultat: det duger! Jag kan också varmt rekommendera Book Creator, den funkade bra för detta ändamål. Jag kan återigen konstatera att det är värt att våga ta steget ut ur sin bekvämlighetszon - om och om igen - och inte vara rädd att utmana sig själv. Resultat: väldigt nyttigt och uppfriskande!


Pääset Herttoniemen kartanon museon e-oppaaseen tällä koodilla. / Du kommer till Hertonäs gårds museums e-guide med denna kod.

Keväällä 2021 olen osallistunut kivaan kurssiin, joka käsitteli Digitaalista oppimista/opetusta Vaasan kesäyliopistossa. Kurssi oli tietenkin etäkurssi näinä aikoina, mutta siihen alkaa tottua. Kurssin aikana olen saanut aiheeseen sekä uusia teoreettisia että uusia käytännön näkökulmia. Olen opiskellut näitä aiheita ennenkin JAMK.ssa, mutta aina voi poimia mukaan uusia asioita. Digitaaliset mahdollisuudet lisääntyvät vuodesta toiseen yhä paremmilla ja ilmaisilla ohjelmilla jne. Näin ollen valitsin käytä ilmaista kurssia ja nostaa osaamistani ajan tasalle. Blogeja olen kirjoitellut jo vuosikymmenen ajan, mutta esim. opin nyt, että nykyään voi luoda kotisivuja ilmaiseksi - tämä oli hyväksi. Podcasteja olen vähän kokeillut ja kuunnellut, mutta en ole tehnyt omaani ennen kuin autoin kolleejaa, joka myös kävi kurssia. Hauska kokemus! Lisäksi innostavat opettajat ja hyvät keskustelut muiden osallistujien kanssa olivat pedagogisia!

Uusi tuttavuus oli e-kirjat tai multimediakirjat, ja tämä oli suurin haasteeni tällä kurssilla. Tein näin ollen e-kirjan museolle lopputyökseni - siihen pääsee tutustumaan yllä olevan QR-koodin kautta. Työläin vaihe oli piirtää ja ajankohtaistaa karttaa - se ei sujunut hyvin Book Creator -alustalla, johon muuten loin kirjan, mutta poimin esille InDesignin joka sopi tähän paremmin. Aiemmin olen arkeologian parissa piirtänyt karttoja Mapinfolla ja Corel Drawlla, mutta se sujui jotenkuten myös InDesginilla. Pystyin hyödyntämään erilaista digitaalista materiaalia, jota museo on tuottanut viime vuosien aikana ja säin näin kokoon e-kirjani, joka voi olla hyödyksi museokävijöille. Tulos: kelpaa! voin näin ollen suositella Book Creatoria, se toimi hyvin tähän tarkoitukseen. Voin jälleen todeta, että kannattaa astua omasta mukavuusalueestaan ulos - yhä uudestaan - ja yrittää hastaa itseään. Tulos: hyvin hyödyllinen ja virkistävä kokemus!

tisdag 23 mars 2021

Distansstudier i coronatider - Etäopintoja koronan aikaan


Mer kompetens behändigt genom distansstudier: 2 sp om bedömning inom Steinerpedagogiken avklarat! / Lisä-osaamista kätevästi etäopintojen avulla: 2 op arvioinnista Steinerkasvatuksessa suoritettu!

Det finns alltid ett behov att utveckla ens kunnande och under dessa coronatider på distans har också jag fortbildat mig hemifrån. På hösten fortsatte jag med mina teologistudier och nu på vårterminen går jag en kurs i digitalt lärande. På hösten började också en distanskurs om bedöming inom Steinerpedagogiken. Kursen förverkligades av Snellman-korkeakoulu och man kunde avlägga antingen 1 eller 2 studiepoäng. Att avlägga 2 poäng krävde en aning mer, men jag tyckte det var värt mödan. I Steinerpedaogiken läggs också tyngd på formativ (verbal) bedömning vid sidan av summativ (med siffror), vilket jag tyckte var en viktig sak att lära mig. Det var trevligt att ventilera tankar kring bedömning med andra lärare eller lärarstuderande och jag är nöjd av att ha deltagit i kursen. Hjärnan hålls också i trim av att få nya kompetenser. Jag kan rekommendera distansstudier å det varmaste!

Aina voi oppia uutta ja etenkin nykyisen pandemian aikaan voi suorittaa etäopintoja. Minäkin olen hankkinut lisää osaamista kotoa käsin. Syksyllä jatkoin teologian opintojani ja nyt keväällä käyn digitaalisen opettamisen kurssia. Syksyllä aloitin lisäksi etäkurssin arvioinnista Steinerkasvatuksessa. Kurssin järjesti Snellman-korkeakoulu ja oli mahdollista suorittaa joko 1 tai 2 opintopistettä. 2:n op:n suorittaminen vaati hieman lisätyötä, mutta mielestäni se oli sen arvoista. Steinerkasvatuksessa formatiivinen (verbaalinen) palaute on tärkeää summatiivisen (numero-arvosanan) arvioinnin ohessa. Tämä oli mielestäni tärkeä asia sisäistää. Oli mukavaa vaihtaa ajatuksia arvioinnista muiden opettajien tai opettajaksi opiskelevien kanssa, ja olen tyytyväinen siihen, että osallistuin kurssiin. Aivot pysyvät virkeänä uutta osaamista hankkiessa. Voin lämpimästi suositella etäopintoja!