måndag 29 januari 2018

Educa 2018


Educa-mässan under veckoslutet var ingen besvikelse! Många intressanta utställare visade upp sig och berättade om sin verksamhet anknuten till utbildning och undervisning. / Viikonlopulla järjestetyt Educa-messut eivät tuottaneet pettymystä! Monta kiinnostavaa näytteilleasettajaa esittelivät toimintaansa koulutukseen ja opetukseen liittyen. Foto / Kuva: EAW 2018.

Årets Educa-mässa i Mässcentrum i Helsingfors var en succé! I jämförelse med resemässan förra veckoslutet fanns här verkligen något att se, lära sig, ta till sig och mässan fungerade dessutom utmärkt som en plattform för nätverkande: jag blev halvt rekryterad till två ställen redan. I den svenska Hörnan var det mest intressant givetvis SLS:s presentation av sitt (och Finska litteratursällskapets) undervisningsmaterial kring 1918 - tryckmaterialet på finska och svenska delades dessutom ut gratis! Imponerande - ett stort tack till er! Även andra utställare delade ut gratis undervisningsmaterial, såsom Missionssällskapet med sitt program för fredsfostran, som erbjöd sitt spel om olika religioner och förslag till uppgifter man kan göra med eleverna om flyktingskap med mera. Också på andra håll på mässan fick jag service på svenska, till exempel på Torget för mediefostran, där det informerades om hur man kan bruka media i undervisningen, bland annat filmer. Jag fick även inspiration att försöka vidareutbilda mig inom pedagogikens område. Tack för en fin och givande mässa!


SLS gjorde reklam för sitt (och SKS:s) utomordentliga undervisningsmaterial anknutet till inbördeskriget. / SLS mainosti omaa (ja SKS:n) erinomaista oppimateriaalia sisällissotaan liittyen.


Mediakasvatuksen torilla informoitiin median ja muun muassa elokuvien käytöstä opetuksessa. / På Torget för mediefostran informerades om media och bland anna om bruk av filmer i undervisningen.

Vuoden Educa-messut Helsingin messukeskuksessa olivat menestys! Suhteessa matkamessuihin viime viikonloppuna Educa:lla oli todellakin jotain mitä nähdä, oppia, omaksua ja lisäksi messut toimivat erinomaisesti verkostoitumisen tilana: minut lähes rekrytoitiin kahteen paikkaan jo tässä vaiheessa. Ruotsinkielisten Kulmassa (Hörnan) oli luonnollisesti kiinnostavinta kuulla SLS:n (yhteistyössä SKS:n kanssa) 1918-vuoteen liittyvästä opetuspaketista, joka on painettu sekä suomeksi että ruotsiksi - ja painettu materiaali jaettiin lisäksi ilmaiseksi! Vaikuttavaa - suuri kiitos teille SLS ja SKS tästä materiaalista! Myös muut näytteilleasettajat jakoivat ilmaista oppimateriaalia, muun muassa Lähetysseura, jolla oli rauhankasvatusmateriaalia ja muun muassa tarjolla peli eri uskonnoista sekä materiaalia, mitä voi käydä läpi oppilaiden kanssa pakolaisuuteen liittyen, ynnä muuta. Myös muualla messuilla sain ruotsinkielistä palvelua, esimerkiksi Medikasvatuksen torilla, jossa informoitiin siitä, miten voi käyttää mediaa opetuksessa, muun muassa elokuvia. Sain myös inspiraatiota yrittää jatko-kouluttaa itseäni kasvatuksen saralla. Kiitos hienoista messuista!


Turkulaiset markkinoivat itseään näyttävästi historiaa käyttäen. / Åboborna marknadsförde sig stiligt med historiebruk.

fredag 26 januari 2018

Bokutgivning - kirjanjulkistaminen x 2!


Vackra Åbo bjöd på sol och två nya opus! / Kaunis Turku tarjosi aurinkoa ja kaksi uutta opusta! Foto/Kuva: EAW 2018.

Igår utgav Birgittasystrarnas vänner ry. två nya birgittinska böcker: översättningen till svenska av Kirsti Elliläs verk Heliga Birgittas arvingar (orig. Pyhän Birgitan perilliset) samt översättningen av Birgitta Klockars doktorsavhandling från 1960, Turun piispa Hemming (orig. Biskop Hemming av Åbo). Översättningen av Elilläs verk till svenska förverkligades av Sara Torvalds och översättningen till finska av Klockars verk av mig i samråd med fil.dr Rose-Marie Peake. Böckerna är finansierade av stipendier och säljs av föreningen samt Birgittasystrarna i Åbo för välgörande ändamål.


Relikvariet av trä i Åbo domkyrka dateras till omkring år 1500. Det är möjligen Hemmings relikvarium. / Turun tuomiokirkon relikvario ajoitetaan noin vuoteen 1500. Kyseessä on kenties Hemmingin relikvario.


Två nya böcker: Kirsti Elliläs Heliga Birgittas arvingar och Birgit Klockars Turun piispa Hemming. / Kaksi uutta teosta: Kirsti Ellilän Heliga Birgittas arvingar sekä Birgit Klockarsin Turun piispa Hemming.


Birgittalaisisarten ystävät ry:n puheenjohtaja Leena Casagrande (vas.) avasi tilaisuuden, jonka jälkeen esittelin Klockarsin teoksen. Tämän jälkeen puhuivat Sara Torvalds ja Kirsti Ellillä (oik.). / Birgittasystrarnas vänner ry:s ordförande Leena Casagrande (t.v.) öppnade tillställningen, varefter jag berättade om Klockars opus och Sara Torvalds samt Kirsti Ellillä (t.h.) berättade om sin bok.

Eilen Birgittalaissisarten ystävät ry. julkisti kaksi uutta birgittalaista kirjaa: Kirsti Ellillän teoksen käännös ruotsiksi, Heliga Birgittas arvingar (alkup. Pyhän Birgitan perilliset) sekä Birgit Klockarsin väitöskirjan vuodelta 1960 käännös suomeksi, Turun piispa Hemming (alkup. Biskop Hemming av Åbo). Ellillän teoksen on kääntänyt Sara Torvalds jag Klockarsin teoksen käänsin minä yhteistyössä FT Rose-Marie Peakin kanssa. Kirjoja rahoitettiin apurahoin ja niitä myyvät yhdistys sekä Turun Birgittalaissisaret. Varat menevät hyväntekeväisyyteen.


Saimme maistaa Piispa Hemmingin piirasta, jonka reseptin on kehittänyt Juho Kytäjä. / Vi fick smaka på Biskop Hemmings paj, vars recept utvecklats av Juho Kytäjä.

Kirjoista voit lukea enemmän Turun Sanomista sunnuntaina 28.1.2018./Du kan läsa mer om böckerna i Turun Sanomat söndag 28.1.2018.

fredag 19 januari 2018

Matka:lla - På resemässän 2018


Skärgårdens lyckade avdelning på resemässan bjöd på olika saker, men utnyttjade inte särskilt mycket sin historia. Nådendals avdelning hade naturligtvis slagit upp sitt muminhus (till vänster). / Saariston onnistunut osasto matkamessuilla tarjosi erilaisia asioita, mutta historiaa ei käytetty kovinkaan paljoa. Naantalin osastolla oli tietenkin mukanaan muumitalo (vas.). Foto / kuva: EAW 2018.

Årets resemässa i Mässcentrum i Helsingfors bjöd på "less is more". Det sägs att recessionen är över, men de utländska resemålens avdelningar verkade vara färre till antalet än ifjol och likaså tämligen avskalade, bleka och enkla. Mest presenterades färger och ljus och ljud per digitala screener. Ingenstans såg jag växter och interiörer som förr, förutom en liten fontän i Spaniens avdelning. Ok: vi lockar kunder och samarbetspartners på annat vis numera?


Eurajoki marknadsförde hembygden med historiska dräkter. / Eurajoki markkinoi kotiseutuaan historiallisin asuin.

Finlands avdelningar var jämförelsevis livfulla. Men här saknades långt en historisk dimension - främst brukades historia på några avdelningar, där personalen var klädda i historiska dräkter. I Tavastlands avdelning marknadsförde man dock en del historiska turer och historia, t. ex. medeltidsdagarna. I Nådendals och Tammerfors avdelningar skymtade mumin: som husmodell och som dekorationer. Summa summarum: avskalat på resemässan 2018.


Hämeen osasto markkinoi historiaansa. Timo Lampinen kertoi mm. retkistä ja keskiaikapäivistä. / Tavastlands avdelning marknadsförde sin historia. Timo Lampinen berättade om bland annat resor och medeltidsdagarna.

Vuoden matkamessut Helsingin messukeskuksessa tarjosivat tänä vuonna "less is more" -näkökulman. Sanotaan, että lama on ohi, mutta ulkomaalaisten kohteiden osastoja vaikutti olevan entistä vähemmän verrattuna viime vuoteen ja osastot olivat melko pelkistettyjä. Värejä, valoa ja ääniä tarjottiin lähinnä digitaalisten näyttöjen välityksellä. En nähnyt interiöörejä kukka-asetelmineen kuten ennen, Espanjan osaston pientä suihkulähdettä lukuunottamatta. Ok: asiakkaita ja yhteistyökumppaneita haalitaan nykyään eri tavoin?

Suomen osastot olivat suhteessa melko elävät. Mutta jäin kaipaamaan historiallista dimensiota - historiaa hyödynnettiin vain muutamissa osastoissa, joissa henkilökunta oli puettu historiallisiin asuihin. Hämeen osastossa markkinoitiin kuitenkin historiallisia retkiä ja historiaa, esim. Keskiaikapäiviä. Naantalin ja Tampereen osastoissa muumit olivat läsnä: talomallina sekä koristeina. Loppujen lopuksi voin todeta matkamessujen 2018 tunnelman olleen kovin pelkistetty vuonna 2018.


Kajaanikin toi historiaansa esille värikkäin asuin. / Kajanaland framhävde också sin historia med kulörta dräkter.